Terms and conditions of use

Op alle aankopen via Metal Store (www.metalstore.nl), of via een van de partners van Metal Store, zijn de volgende verkoopwaarden van toepassing:

 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 

1.1

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Metal Store zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

 

1.2

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

 

1.3

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

1.4

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Metal Store worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Metal Store ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 

2.1

Alle aanbiedingen van Metal Store zijn vrijblijvend en Metal Store behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

 

2.2

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Metal Store. Metal Store is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Metal Store dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

2.3

DVD's worden in een aantal gevallen aangeboden onder vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.

 

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 

3.1

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

3.2

Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen tien (10) dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

3.3

Betaling kan geschieden per overboeking, iDeal of Paypal. Bij betaling per IBAN (overboeking) geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Metal Store.

 

3.4

Bij overschrijding van een eventuele betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door bent u een bedrag van vier euro en vijfentachtig eurocent (€ 4,85) aan administratiekosten verschuldigd en indien Metal Store haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien euro (€ 15,00) per factuur bedragen, onverminderd de bevoegdheid van Metal Store om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

 

3.5

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Metal Store gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

3.6

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Metal Store.

 

 

Artikel 4. Levering

 

4.1

De door Metal Store opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. U bent in dat geval wel gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

 

4.2

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

4.3

Mocht om welke reden dan ook een artikel niet meer leverbaar zijn, dan wordt u daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld. Indien mogelijk voorziet Metal Store in een alternatief. Echter, aan het niet leverbaar zijn van een artikel kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 

5.1

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Metal Store verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 

6.1

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Metal Store geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

6.2

Metal Store garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

 

7.1

Metal Store kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen die tijdens het transport ontstaan.

 

7.2

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Metal Store daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

 

7.3

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Metal Store de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten. Mocht een vervangend exemplaar niet mogelijk zijn dan zal Metal Store de factuurwaarde daarvan vergoeden of een tegoedbon verschaffen al naar gelang de keuze van de consument. Metal Store zal binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending of bewijs heeft ontvangen dat het product is geretourneerd het verschuldigde bedrag retourneren aan de consument.

 

7.4

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Metal Store te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en geen gebruikssporen bevatten. De kosten voor het retourneren zijn voor de consument

 

7.5

Wanneer een product verzonden wordt gaat dit vergezeld van een e-mail waarin de verzending aan u kenbaar gemaakt wordt. Wanneer het product niet binnen vijf (5) werkdagen na verzending van deze mail aan u geleverd wordt (of een poging daartoe door een transporteur ondernomen is) dient u Metal Store hiervan binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de verzendingsemail op de hoogte te stellen.

 

 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

 

8.1

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Metal Store, dan wel tussen Metal Store en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Metal Store, is Metal Store niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Metal Store.

 

 

Artikel 9. Privacy

 

9.1

Metal Store beperkt zicht tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie hierover met u als koper. Al de persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijk behandeld.

Metal Store verstrekt in géén geval persoonsgegevens aan derden.

De verwerking van uw gegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

 

Artikel 10. Overmacht

 

10.1

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Metal Store ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Metal Store gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

10.2

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Metal Store kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

 

Artikel 11. Diversen

 

11.1

Indien u aan Metal Store schriftelijk opgave doet van een adres, is Metal Store gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Metal Store schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

 

11.2

Wanneer door Metal Store gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Metal Store deze Voorwaarden soepel toepast.

 

11.3

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Metal Store in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Metal Store vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

11.4

Metal Store is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

12.1

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

12.2

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.